Zamczyska Winter Trail

Regulamin Zamczyska Winter Trail

1.Opis zawodów:

Bieg Zamczyska Winter Trail ma charakter biegu górskiego, którego trasa przebiega nieoznakowanymi jak i oznakowanymi szlakami turystycznymi. Całość trasy będzie dodatkowo doznakowana przez organizatora w celu jak najłatwiejszej nawigacji podczas zawodów.

2. Organizator:

Organizatorem biegu jest:

Kardach T.T.E. – Monika Kardach
ul.Paderewskiego 190
35-330 Rzeszów

Współorganizatorem jest:

Fundacja LISTEK
ul.Ignacego Paderewskiego 190
35-330 Rzeszów

3. Termin i miejsce:

06.01.2022

START i META obok drewnianych altan nad Czarnym Potokiem. (Mapa TUTAJ)

4.Program:

06.01.2022:  (Altany nad Czarnym Potokiem, Rymanów-Zdrój)

90:00 – 10:00 Praca Biura Zawodów
10:30 – Start trasy „Orszak Trzech Króli” 13km
10:30 – Start trasy „Kacper Melchior i Baltazar” 6km
14:00 – Zakończenie Zamczyska Trail

5.Przebieg i opis trasy

Tracki: https://www.dropbox.com/sh/bk5t8l8xeldisjk/AACwEBcKet8aboi7vl8ALheDa?dl=0

Trasa „Orszak Trzech Króli”

Dystans: 13km
Przewyższenie: +670m
Punkty odżywcze: 1

Mapa:

Trasa „Kacper Melchior i Baltazar”

Dystans: 6km
Przewyższenie: +280m
Punkty odżywcze: 1

Mapa:

7.Limity czasu:

13km – 3h
6km- 2,5h

8.Limit uczestników i rejestracja na bieg:

Limity uczestników:

13km – 100 osób
6km – 100 osób

*Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu miejsc oraz wykorzystania dodatkowych miejsc do własnej dyspozycji.

Rejestracja na bieg pozostaje otwarta do 30.12.2021 z możliwością przedłużenia.

Zapisy w serwisie raatiming.pl: https://zapisy.raatiming.pl/

9.Uczestnictwo:

Do wzięcia udziału w biegu wymagana jest od zawodnika bardzo dobra kondycja fizyczna jak i stan zdrowia nie wskazujący na jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania biegów górskich oraz ukończone 18 lat, najpóźniej w przeddzień startu. Niezbędne jest też wcześniejsze doświadczenie w biegach w trudnym terenie. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu robią to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze startem w biegu.

By stać się uczestnikiem biegu należy spełnić następujące warunki:

– należy zarejestrować się na bieg najpóźniej do 30.01.2021 przez serwis www.raatiming.pl

– mieć ukończone 18 lat; (istnieje możliwość startu zawodników od lat 16 na trasie 4km przy odbiorze pakietu startowego z jednym z rodziców lub opiekunów prawnych)

– zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie rejestracji do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

– wnieść opłatę startową do dnia 30.12.2021;

– odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w terminie podanym przez organizatora;

– podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność;

– stawić się na starcie biegu o wyznaczonej dacie i godzinie

10.Opłata startowa:

Wysokość opłaty startowej: 60zł
Numer konta: 
25 2490 0005 0000 4000 7066 1569
Nazwa odbiorcy:
Kardach T.T.E.
Adres: ul.Ignacego Paderewskiego 190, 35-330 Rzeszów
Tytuł przelewu:
Opłata startowa, Imię i Nazwisko, dystans
np.: „Opłata startowa, Jan Kowalski, 13km”

Opłatę startową można wpłacać na konto maksymalnie do dnia 30.12.2021.
Przelewy zaksięgowane w nowym roku czyli od 01.01.2022 zostaną zwrócone na konto.

W przypadku wolnych miejsc na bieg po weryfikacji przelewów na koniec roku, będzie możliwość wniesienia opłaty startowej gotówką przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów.

W przypadku rejestracji na bieg prosimy czuć się zobligowanym do stawienia się w dniu biegu po pakiet startowy. W przypadku zdarzeń losowych, prosimy o informacje o wycofaniu swojego uczestnictwa. Organizator zapewnia świadczenia dla każdego zarejestrowanego uczestnika. Nie stawienie się na starcie bez wcześniejszego powiadomienia powoduje obciążenie zarejestrowanego uczestnika kosztem poniesionych świadczeń przez organizatora.

11.Świadczenia:

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

– Elektroniczny pomiar czasu, chip i numer startowy (w przypadku zapisu przynajmniej 100 zawodników, poniżej tej liczby czas będzie mierzony ręcznie)
– Zabezpieczenie medyczne imprezy
– Oznaczoną trasę biegu
– Ciepłe napoje na trasie
– Ciepły posiłek na mecie
– Pamiątkowy medal
– Statuetki dla najlepszych

12.Zasady panujące w czasie biegu:

– w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora;

– obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach) i niszczenia przyrody, wszelkie naruszenia tego punktu będą karane dyskwalifikacją lub karą czasową – oraz może zdarzyć się publiczna nagana przy wszystkich zawodnikach i kibicach!

13.Klasyfikacje:

– Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn Dla najlepszych przewidziane pamiątkowe statuetki,

14.Bezpieczeństwo:

Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do posiadania na trasie folii NRC.

1.Na trasie biegu obowiązują limity czasu. W przypadku chęci zmiany trasy na krótszą w czasie biegu istnieje taka możliwość w wyznaczonym przez organizatora punkcie w okolicy 3,5km. Zawodnicy skracający trasę nie biorą udziału w klasyfikacji najlepszych TOP3, jednak zostają wpisani do wyników trasy 6km.

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skrócenia trasy, lub zmiany jej przebiegu.

3. Każdy z zawodników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, nie wbiegania na drogę publiczną i korzystanie z chodnika, lub pobocza. Trasa biegu zakłada dwa przebiegnięcia przez drogę publiczną, prosimy w tych dwóch punktach zachować szczególną ostrożność.

4. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub ekipę na punkcie. W sytuacji nie poinformowania o tym istnieje możliwość przeniesienia kosztów akcji poszukiwawczej na zawodnika.

15.Dane osobowe i ochrona wizerunku:

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym biegu.

16. Odwołanie imprezy

W przypadku odwołania imprezy przed końcem roku 2021 z powodu wystąpienia ograniczeń w związku z trwającą pandemią wpisowe zostanie zwrócone.

W przypadku odwołania imprezy na początku roku 2022 z powodu wystąpienia ograniczeń w związku z trwającą pandemią wpisowe będzie zaksięgowane na dowolnie wybraną inna naszą imprezę, zwrócone lub odbędzie się event zastępczy dla chętnych.


17.Postanowienia końcowe:

Wszyscy zawodnicy w czasie biegu muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery startowe.

Przed i po biegu będzie możliwość skorzystania z przebieralni, toalet jak i prysznica.

Zamczyska Trail jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

Organizator zastrzega wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród.

Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na mail podany podczas rejestracji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@zamczyskatrail.com oraz 570 689 111